Zpracování osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů internetového obchodu (e-shopu) www.nejvcelarstvi.cz pana Radka Strachoty (dále jako provozovatel), se sídlem Uherský Ostroh, Školní 806, PSČ 687 24, IČ 74974823, který působí jako správce osobních údajů. Pan Radek Strachota postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.
 

Údaje, které Provozovatel shromažďuje, registrace a použití registračních informací

V případě, že návštěvník (uživatel) našeho internetového obchodu www.nejvcelarstvi.cz projeví zájem o nákup zboží (dále jako kupující), které v e-shopu nabízíme, bude požádán o provedení registrace, součástí které je zadání základních osobních informací (dále jako osobní údaje).

Pokud uživatel nakupuje jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
- Jméno a příjmení
- Adresu pro fakturaci a dodání zboží
- Telefonické spojení
- Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud uživatel nakupuje jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:
- Název společnosti (obchodní firma)
- Adresu pro fakturaci a dodání zboží
- IČO, DIČ
- Telefonické spojení
- Elektronickou adresu (e-mail)

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 

Účel, za jakým jsou osobní údaje zpracovávány kdo údaje zpracovává a na jakou dobu

Osobní údaje kupujícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem jeho identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování jeho platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.

Nákupem v e-shopu www.nejvcelarstvi.cz dává kupující souhlas s tím, že provozovatel e-shopu, pan Radek Strachota, může předávat osobní údaje kupujícího za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám. Jinak ze strany pana Radka Strachoty nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v internetovém obchodě www.nejvcelarstvi.cz kupující souhlasí se:

- zpracováním a shromažďováním osobních údajů panem Radkem Strachotou k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze provozovatele), a to na e-mailu: info@nejvcelarstvi.cz.

- zasíláním obchodní nabídky (newsletterů) na emailovou adresu kupujícího, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@nejvcelarstvi.cz.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Pan Radek Strachota prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, a to především v případě nákupu na splátky. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou výše a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích.
 

Práva uživatele související s ochranou osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat pana Radka Strachotu o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@nejvcelarstvi.cz. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou.

Uživatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může uživatel kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu info@nejvcelarstvi.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého zaslaného obchodního sdělení e-mailem.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
 

Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě www.nejvcelarstvi.cz možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.
 

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího (provozovatele) na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím (provozovatelem) na elektronickou adresu kupujícího.

Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy, za účelem rozesílání obchodních sdělení. Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas se zasíláním obchodních sdělení na zadanou e-mailovou adresu. Dále kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupující bere na vědomí, že může kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Odhlásit se z odběru novinek (obchodních sdělení) je možné provést kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu (newsletteru) nebo zasláním e-mailu na info@nejvcelarstvi.cz s žádostí o vyřazení.

Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas s tím, že správce osobních údajů, pan Radek Strachota, může osobní údaje předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.